TERMES I CONDICIONS DE VENDA

CONDICIÓ D’USUARI

L’accés o ús del lloc web bergonyoidurall.com implica tenir la condició d’USUARI del mateix, i l’acceptació de les condicions generals d’utilització, sens perjudici d’aquelles condicions particulars que es puguin pactar individualment, que adquiriran també força obligatòria entre les parts.

CONDICIÓ DE TITULAR

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement als USUARIS d’aquesta web, la següent informació, relativa al TITULAR del domini:

Nom i denominació social: Enric Bergonyó
Telèfon: 639985286
Adreça de correu electrònic: celler@bergonyoidurall.com
NIF: 38085090-B

OBJECTE

A través del portal bergonyoidurall.com el seu TITULAR abans identificat facilita als seus USUARIS l’accés a informacions i la utilització de diferents serveis posats a disposició tant per part del TITULAR com per part de tercers.

CONDICIONS D’ÚS

L’accés al portal tindrà caràcter gratuït, sens perjudici de que algun dels serveis als que es pot accedir estiguin subjectes al pagament de preu.
L’USUARI assumeix la responsabilitat en l’ús del portal.
Per a fer ús dels serveis els menors d’edat requeriran del permís dels seus pares o tutors, els que seran responsables dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.
L’USUARI es compromet a fer ús adequat dels continguts i serveis que ofereix bergonyoidurall.com , abstenint-se d’utilitzar-los amb finalitats il·lícites, o que contravinguin els interessos de tercers, siguin contraris als drets humans, o provoquin danys en els sistemes de la web o en els dels seus proveïdors o tercers.
El TITULAR disposa de la infraestructura necessària per a evitar danys derivats de la existència de virus informàtics, malgrat no es fa responsable dels potencials danys o errors, que deguts a la presència de qualsevol virus, pugui sofrir el sistema informàtic de l’USUARI quan aquest accedeixi a la pàgina web o la utilitzi.
El TITULAR es reserva el dret a efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que es presten, com la forma en que aquests apareixen presentats o localitzats.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius del qualsevol classe que apareixen en el portal son propietat del TITULAR de mateix o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al portal i/o als serveis atribueixi a l’USUARI cap classe de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.

Tanmateix, els continguts son propietat intel·lectual del TITULAR o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’USUARI, ni que aquest pugui fer-ne un ús més enllà de l’estrictament necessari per a un correcte ús del portal i els seus serveis.

Aquesta clàusula inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeo, software, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per als seu funcionament, accés i ús, etc.

En virtut del disposat en el Leg. 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució, i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a bergonyoidurall.com.

Exclusió de responsabilitat dels continguts

En cap cas el TITULAR serà responsable, ni de forma directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través d’aquest Portal.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Els continguts oferts per la web bergonyoidurall.com tenen caràcter merament informatiu. La informació continguda no constitueix la prestació de cap servei en concret, i per tant la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’USUARI.
El TITULAR no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de la aplicació o ús concret que es pugui fer de la mateixa.
Tanmateix bergonyoidurall.com no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es poguessin ocasionar pel funcionament del lloc web, citant, a títol merament enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal, transmissió de virus o programes lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

ENLLAÇOS O HIPERVINCLES

En cas que a bergonyoidurall.com es disposessin de enllaços o hipervincles a altres llocs d’internet, Enric Bergonyó no exercirà cap classe de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el TITULAR assumirà cap responsabilitat per els continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni en garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’internet. Igualment, la connexió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

VIGÈNCIA I MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les presents condicions romandran en vigor de forma indefinida, sens perjudici de la seva modificació, que podrà ser duta a terme pel TITULAR en qualsevol moment, essent degudament publicades en el lloc web.

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o que pugui ser considerada per les marques de targetes de crèdit o pels bancs adquirents i que pugui malmetre la bona voluntat dels mateixos o influir en ells de forma negativa. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no estigui en ple acord amb les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant o Titular de Targeta o Targetes.

Està prohibida la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

En cas d’incident durant el transport i entrega (lliuraments parcials o deteriorats, lliurament a domicili incorrecte, pèrdua de paquets o retards inacceptables un cop enviada la comanda, posa’t en contacte amb nosaltres al correu electrònic celler@bergonyoidurall.com Davant d’aquestes eventualitats, serà imprescindible registrar el problema en l’albarà de lliurament i comunicar l’incident sempre dins dels terminis establerts per cada agència de transports (sovint només 24 hores després del lliurament).

CANCEL·LACIÓ DE LA COMPRA

Un cop realitzada la compra, si desitja cancel·lar-la si us plau, posa’t en contacte amb nosaltres al correu electrònic celler@bergonyoidurall.com

El client té dret a desistir en el termini de fins a 14 dies naturals a partir de la data de lliurament de la comanda, segons comunicació per part de l’agència de transports, o la devolució de la comanda a l’agència de transports en cas d’entrega fallida o absència repetida.

El dret de devolució per desistiment no podrà exercitar-se en el qual hi hagi constància que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades. I és obligatori tornar tot l’enviament en aquest cas, amb tots els productes degudament protegits, en el seu embalatge original i en perfectes condicions per a la seva posterior venda.

Un cop recuperada la comanda i s’hagin efectuat les comprovacions oportunes sobre la condició dels productes, el venedor reemborsarà al client la totalitat de l’import pagat.

JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Les relacions entre USUARI i TITULAR es regiran per la normativa estatal aplicable, sotmetent-se a la jurisdicció dels òrgans jurisdiccionals de la localitat de Barcelona.

Menú